REGULAMIN


 

Regulamin sklepu internetowego MissGym Sportswear

Sklep internetowy zlokalizowany na stronie internetowej www.missgym.eu, stanowi własność:

MISSGYM SPORTSWEAR SP. Z O.O
ul. H. Sienkiewicza 85/87
90-318 Łódź

Firma MissGym Sportswear sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – numer KRS 0000747159, legitymuje się numerem NIP: 7272832936 oraz REGON: 381170333.

Dane kontaktowe:
Wszelkie informacje na temat produktów, zamówień, zwrotów uzyskać można drogą mailową pod adresem info.missgym@gmail.com

lub

Poprzez  kontakt telefoniczny pod numerem +48 698 781 483

Rachunek bankowy mBank: 69 1140 2004 0000 3302 7800 6891

Objaśnienie terminów użytych regulaminie:

Czas realizacji – czas w którym MissGym Sportswear przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93. z pozn. zm);
Konsument/Klient – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Kupujący – wszystkie podmioty które zawarły umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę MISSGYM SPORTSWEAR SP. Z O.O z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 85/87, 90-318 Łódź za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.missgym.eu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.);

 Ilekroć ten Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

Reklamacje – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego towaru;

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru;

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.missgym.eu prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;

Sprzedawca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym MissGym Sportsewar.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym;

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 18 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z pozn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.)

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach postępowania reklamacyjnego z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym;

Wada fizyczna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

• Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;

• Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę;

• Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

• Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;

Uwaga: Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

• stanowi on własność osoby trzeciej;

• obciążony jest prawem osoby trzeciej;

• ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

1.2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www. W szczególności w celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

1.3. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

1.4. Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w opisie wybranego Towaru.

1.5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym MissGym Sportswear są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały uszyte jako wzory autorskie MissGym Sportswear na rynku polskim. MissGym Sportswear dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.

1.6. Rozmiar w centymetrach podany jest według tabeli indywidualnej MissGym Sportswear Jeżeli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym prosząc o dokładne wymiary produktu.

1.7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.missgym.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.

1.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

1.9. Postanowienia niniejszego Regulamin nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

2. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA

2.1. MissGym Sportswear za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży fitness moda ( odzież, dodatki, akcesoria).

2.2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i prawnych.

3. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM

3.1. MissGym Sportswear komunikuje się z Kupującymi drogą elektroniczną: info.missgym@gmail.com. Na ten adres kierowane mogą być wszelkie tematy związane z zapytaniem o produkty, zamówienia jak również tematy związane ze zwrotami oraz reklamacjami. Kupujący może również skontaktować się telefonicznie – 698 781 483

3.2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej.

 

4. CENA

4.1. Ceny Towarów widoczne na stronach www.missgym.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), wyrażonymi w polskich złotych, jak również zawierają koszt przesyłki na terenie Polski.

4.2. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5.1. MissGym Sportswear prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.

5.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

5.3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego lub w momencie zaksięgowania przelewu.

5.4. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony „ZAMÓW” i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności.

5.5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.missgym.eu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.

5.6. W celu dokonania zakupu należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w trakcie poszczególnych eatpów zakupu. Aby dokonać zakupu nie ma potrzeby rejestracji oraz zakładania indywidualnego konta.

5.7. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.

5.8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.

5.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

a) błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji

b) braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Sklep MissGym Sportswear daje możliwość Kupującemu w terminie 3 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia)

c) wysłana przesyłka nie zostanie odebrana

5.10. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 5.8

5.11. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5.12. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami.

5.13. Sklep internetowy www.missgym.eu– przyjmuje płatności:

a) przelewem bankowym numer rachunku: Mbank 69 1140 2004 0000 3302 7800 6891

Właściciel rachunku bankowego:
MISSGYM SPORTSWEAR SP. Z O.O
ul. H. Sienkiewicza 85/87
90-318 Łódź

b) Paynow

c) PayPall,

 

WAŻNE: W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać numer zamówienia celem identyfikacji wpłaty.

 

6. CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

6.1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji.

6.2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 2 do 10 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od MissGym Sportswear, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

6.3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

6.4. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD, Inpost Kurier, Paczakomaty Inpost

6.5. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.

6.6. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

6.7. Na terenie Polski wysyłka towarów jest darmowa.

6.8. Towar jeśli jest dostępny w magazynie – będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na konto firmy do godziny 15 towar może być wysłany tego samego dnia.

6.9. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, MissGym Sportswear zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym MissGym Sportswear drogą mailową adres info@missgym.eu lub poprzez Formularz Kontaktowy widniejący w Menu Głównym pod hasłem KONTAKT.

6.10. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (16,00 zł + 16,00 zł, łącznie 32 zł)

7. WYMIANA TOWARU I ZWROTY

7.1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

7.2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, wynosi 16 zł i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.

7.3. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 7.2

7.4. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.

7.5. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez MissGym Sportswear.

7.6. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

7.7 Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym mogą zostać zwrócone ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki w nienaruszonym stanie i z metką.

7.8 Zwroty należy kierować na adres Missgym Sportswear Sp. z o.o. Magdalena Sęk ul. Relaksowa 17/41. 20-821 Lublin.

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI

8.1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

8.2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru.

8.3. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.4. UWAGA: Nie przyjmujemy osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zwroty prosimy wysyłać za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej- prosimy również zachować numer do śledzenia nadanej przesyłki.

8.5. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych- zwroty dokonywane są jedynie na podane przez Klienta konto bankowe.

9. REKLAMACJE

9.1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

9.2. MissGym Sportswear zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura.

9.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

9.4. MissGym Sportswear w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

9.5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

9.6. Jeżeli w wyniku uznania przez . MissGym Sportswear reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, . MissGym Sportswear niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

9.7. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, MissGym Sportswear wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, . MissGym Sportswear będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 3 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

9.8. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

10.1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

10.2. Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z MissGym Sportswear umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a MissGym Sportswear.

10.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a MissGym Sportswear korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.

 

11. PRAWA AUTORSKIE

11.1. Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność MISSGYM SPORTSWEAR SP. Z O.O oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

11.2. Zdjęcia na stronie www.missgym.eu są własnością MISSGYM SPORTSWEAR SP. Z O.O, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie. W dziale „Sklep” znajdują się również rzeczy innych projektantów niż MissGym Sportswear.

11.3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody MISSGYM SPORTSWEAR SP. Z O.O.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

12.2. Administratorem danych osobowych jest: MISSGYM SPORTSWEAR SP. Z O.O ul. H. Sienkiewicza 85/87, 90-318 Łódź

12.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych, dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

12.4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

12.5. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

12.6 Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a) adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b) miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

12.7. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem https://missgym.eu/polityk-prywatnosci/

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13,1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

13.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.